Închiriază ȋn siguranţă. Măsuri de prevenţie ȋmpotriva COVID-19.

Detalii
+40 720 222 777
E-mail

Termeni și condiții închiriere auto

DEFINIȚII:

Contractul – include informațiile din următoarele documente: Contract de Închiriere, Termeni și Condiții de Închiriere, Fișa de Predare – Preluare și toate specificațiile din Anexele la Contract, inclusiv acordul GDPR

Locator/SC.AUTOREVOLUTION SRL – denumită în continuare ExpediCAR

Autoturismul / Autovehiculul – reprezintă vehiculul oferit spre închiriere împreună cu toate accesoriile sale

Tariful de Listă – reprezintă tariful pentru o zi de închiriere (24h) corespunzătoare autoturismului închiriat, așa cum este afișat pe www.expedicar.ro

Carburantul – poate consta în benzină sau motorină, în functie de tipul autoturismului închiriat

Client – persoana care semnează Contractul de Închiriere în vederea închirierii Autovehiculului

Anexe – documente adiționale ale Contractului de Închiriere

Proces Verbal de Predare – Primire - document în care se notează starea autovehiculului atât la predare, cât și la preluare

Perioada de închiriere – începe la data semnării procesului verbal de predare-primire de către Client și se încheie în momentul returnării Autovehiculului, așa cum este specificată în Contract, împreună cu prelungirile agreate de părți

Grila de costuri pentru daune – Lista taxelor și tarifelor pe care ExpediCAR le va percepe Clientului, detaliată pe clase auto în funcție de localizarea și natura daunelor aduse Vehiculului în timpul perioadei de închiriere

Utilizator / Șofer additional – persoana menționată în Contract, care poate conduce autovehiculul închiriat de Client

Partener – persoana juridică care intermediază închirierea între ExpediCAR și Client

Garanție / Depozit - responsabilitatea Clientului în caz de daună sau furt

SCDW/SCDW+ - taxe de reducere a Garanției / Depozitului, explicate pe larg la capitolul 4

PREAMBUL: Clauzele contractuale includ informațiile din următoarele documente: Contract de Închiriere, Termeni și Condiții de Închiriere, Proces Verbal de Predare-Primire, grila de costuri pentru daune și toate specificațiile din Anexele la Contract.

Condițiile de față sunt obligatorii și trebuiesc respectate pentru închirierea unui autovehicul de la ExpediCAR de către persoanele fizice / juridice române sau străine.

Clientul e de acord ca ExpediCAR să stocheze datele personale și cele de pe card, într-un mod securizat, în scopul desfășurării activității de închiriere și pentru recuperarea sumelor datorate.


 1. OBLIGAȚIILE EXPEDICAR

1.1. Să transmită Clientului dreptul de folosință asupra autovehiculului ce constituie obiectul Contractului prin: livrarea autovehiculului, completarea și semnarea procesului verbal de predare-primire, înmanarea cheilor și a actelor autovehiculului (certificat de înmatriculare, polița de asigurare RCA).

1.2. Să asigure Clientului asistența rutieră, pe teritoriul României, pe toata durata contractului, 24h / 24, 7zile / 7 în caz de accident sau pană mecanică (defecțiune tehnică). ExpediCAR nu este responsabilă de remedierea anvelopelor în caz de pană și nici de completarea fluidelor autovehiculului în perioada de închiriere.

1.3. Să înlocuiască Autovehiculul (în limita disponibilității), în caz de avarie care nu poate fi remediată pe loc, dacă dauna nu s-a produs din vina Clientului, într-un interval de 24 ore de la notificarea venită în scris din partea Clientului, în funcție de locația în care s-a constatat defecțiunea. În cazul în care dauna este din vina Clientului se va solicita blocarea unei noi garanții pentru livrarea unui nou autovehicul.

1.4. În cazul în care ExpediCAR va fi în imposibilitatea de a înlocui Autovehiculul (defect sau avariat fără vina Clientului), Clientului i se va restitui partea aferentă costului chiriei calculate proporțional cu durata în care Autovehiculul nu a putut fi folosit. 

1.5. ExpediCAR nu este responsabilă de pierderile suportate de către Client în caz de defectare sau avarie a Autovehiculului, cu excepția cheltuielilor autorizate de ExpediCAR pentru reparații. 

1.6. Din momentul livrării Autovehiculului și până la reintrarea în posesia acestuia, ExpediCAR este exonerată de răspundere pentru daunele provocate de autovehiculul închiriat Clientului sau terților, precum și de taxele de drum, taxe de pod / autostradă sau amenzi rezultate din ocuparea abuzivă a unui loc de parcare, nerespectarea legislației rutiere sau a legilor României sau ale oricărei alte țări tranzitate.

1.7. Prin eliberarea chitanțelor de completare și anulare ale depozitelor preautorizate, ExpediCAR se degrevează de indisponibilitatea sumelor din contul Clientului și recomandă contactarea și prezentarea chitanțelor către banca de la care Clientul deține cardul.


2. OBLIGAȚIILE CLIENTULUI 

Observație: În condițiile unei rezervări efectuate telefonic, prin e-mail sau prin parteneri, rezervarea poate fi anulată de ExpediCAR, fără a datora nimic Clientului sau intermediarului, în cazul în care Clientul final nu îndeplinește cerințele minime obligatorii pentru închiriere prevazute în contract și publicate pe site-ul ExpediCAR.

2.1. Să fie posesorul unui permis de conducere național și/sau internațional valabil (obligatoriu permis internațional pentru acte emise în țări cu altă scriere decât în alfabetul Latin și pentru cele obținute prin conducere auto cu volan pe dreapta, Ex.: UK, India, Australia, Japonia). La semnarea Contractului, trebuie prezentate în original permisul de conducere împreună cu un act de identitate și un card de credit. Utilizarea cardului de credit este obligatorie pentru blocarea depozitului. Nu sunt acceptate carduri pre-pay sau Diners Club. Se pot folosi carduri de tip fintech (Revolut, Monese, N26 etc.) pentru plata serviciilor, dar nu și pentru blocarea garanției.

2.2. Pentru șoferii cu experiența între 0-1 ani se va percepe o taxă de 300 Euro. Pentru șoferii cu experiența între 1-3 ani se va percepe o taxă de 100 Euro. Taxa se aplică per închiriere, indiferent de durata acesteia. Dacă există șoferi adiționali în aceleași condiții, cu experienta între 0-1 ani, respectiv 1-3 ani, taxa se va încasa o singură dată. 

2.3. Taxa pentru șoferii adiționali va fi de 10 Euro/zi/ utilizator. Prin înscrierea în Contract, aceștia acceptă faptul că trebuie să îndeplinească condițiile de închiriere ExpediCAR. 

2.4. În cazul rezervarilor confirmate, ExpediCAR își rezerva dreptul de anulare a acestora în cazul în care Clientul întârzie ridicarea autoturismului cu peste 1 oră față de ora stabilită de comun acord fără a înștiința în prealabil ExpediCAR cu privire la modificare. În această situație, dacă rezervarea a fost plătită în avans, nu se restituie suma de bani încasată, ci ExpediCAR va oferi un voucher în valoarea echivalentă sumei încasate, valabil maxim 12 luni.

2.5. Să permită conducerea Autovehiculului doar persoanelor autorizate de ExpediCAR și menționate în Contract, sau reprezentanților ExpediCAR.

2.6. Să nu conducă Autovehiculul în afara suprafețelor carosabile, pe drumuri nepavate, neasfaltate, închise circulației publice, în zone inundate sau pe sectoare de drum cu risc crescut de avariere al Autovehiculului. În caz contrar, ExpediCAR va încasa integral valoarea reparației, indiferent de tipul garanției alese de Client (inclusiv în cazul taxei SCDW / SCDW+), din garanție sau va debita cardul de debit/credit al Clientului prezentat la semnarea contractului, cu notificare în prealabil. 

2.7. Să nu facă și să nu permită intervenții tehnice sau estetice asupra Autovehiculului fără consimțământul scris al ExpediCAR.

2.8. Să înștiințeze ExpediCAR, la solicitarea acesteia, cu privire la locul unde se află Autovehiculul și să permită examinarea autovehiculului de catre reprezentanții ExpediCAR, în maxim 24 de ore de la cererea acesteia.

2.9. Să nu folosească Autovehiculul pentru taximetrie, transport alternativ - ridesharing (ex. Uber, Bolt, Bla Bla Car etc.), școala de șoferi, activități de împingere sau tractare, curse, antrenamente, concursuri, în scopul transportării unor substanțe periculoase sau activități ilegale, care pot deteriora starea Autovehiculului, precum și să nu îi dea nici o altă destinație, alta decât pentru transport de persoane în regim de închiriere. În cazul în care autoturismul închiriat este pus sub sechestru sau distrus/deteriorat de către autorități sau Client, în urma folosirii lui pentru obținerea unor foloase necuvenite din transportul unor obiecte sau substanțe interzise, Clientul este răspunzator de întreaga contravaloare a Autovehiculului.

2.10. Să nu conducă Autovehiculul sub influența băuturilor alcoolice, a produselor sau substanţelor stupefiante ori medicamentelor cu efecte similare, sau într-o stare care să pună în pericol utilizarea în siguranță a Autovehiculului.

2.11. Să utilizeze Autovehiculul închiriat în conformitate cu recomandările producătorului și cu indicațiile ExpediCAR.

2.12. Să nu depășească sarcina maximă autorizata a Autovehiculului.

2.13. Să nu încalce legislația în vigoare privind circulația pe drumurile publice. În caz contrar Clientul va fi deplin responsabil pentru orice repercusiuni financiare sau de altă natură produse ca urmare a comportamentului său sau al șoferilor autorizați înscriși în Contract.

2.14. Să nu depăsească viteza maximă admisă de lege pe segmentul de drum pe care circulă, viteza putând fi constatată și de Proprietar, cu ajutorul dispozitivelor de monitorizare proprii sau ale partenerilor.

2.15. Să informeze imediat ExpediCAR cu privire la pierderea cheilor sau documentelor Autovehiculului. În caz contrar, Clientul va purta integral responsabilitatea cu privire la furtul Autovehiculului.

2.16. Să anunțe ExpediCAR referitor la orice avarie sau disfuncționalitate tehnică, în momentul în care a fost constatată și să respecte întocmai procedura indicată de ExpediCAR.

2.17. Animalele de companie (ex.: câini, pisici) pot fi transportate în Autovehiculul închiriat numai în cuști, genți sau huse speciale, închise pe durata călătoriei. În caz contrar, se vor aplica aceleași condiții menționate la punctul 3.10.

2.18. Clientul are obligația de a menține Autoturismul în stare corespunzătore de folosință pe toată perioada contractuală și de a preda Autoturismul în aceeași stare în care se afla de la data luării în primire. În cazul oricăror daune produse Autoturismului pe perioada de închiriere, (inclusiv daune cauzate de lovirea animalelor, vandalism sau daune cu autor necunoscut) clientul are obligația de a suporta costurile tuturor reparațiilor necesare pentru a readuce Autoturismul în starea existentă la data luării în primire.

2.19. Să accepte schimbarea temporara a Autovehiculului cu orice autovehicul disponibil la momentul respectiv, în vederea efectuării reviziilor periodice sau a unor intervenții urgente.

2.20. Să nu utilizeze Autovehiculul în scopuri ilegale sau ilicite.

2.21. Să nu vândă, gajeze sau să dispună de Autovehicul în orice alt mod decât cel agreat prin prezentul Contract.

2.22. În cazul furtului partial sau total al Autovehiculului, Clientul se obligă să înștiinteze imediat ExpediCAR și să declare, în momentul constatării, evenimentul infracțional Organelor de Poliție.

2.23. Să nu introducă Autovehiculul în nici o unitate de reparații auto, nici măcar pentru parcare, fără acordul scris al ExpediCAR.

2.24. Să furnizeze, la solicitarea ExpediCAR sau a organelor abilitate, orice informație legată de Autovehicul, persoanele / bunurile transportate și incidentele petrecute în timpul perioadei de închiriere.

2.25. Să asigure Autoturismul și să nu încredințeze cheia și/ sau actele acestuia altor persoane în afară de persoanele îndreptățite conform contractului să conducă autoturismul.

2.26. Pentru nerespectarea prevederilor privind obligațiile Clientului – prevazute în Capitolul 2 (excepție punct 2.1 – caz în care ExpediCAR are dreptul de anula unilateral rezervarea fără restituirea sumelor în caz de avans încasat) se încasează integral depozitul de garanție (inclusiv în cazul taxelor SCDW).


3. DESFĂȘURAREA CONTRACTULUI. LIVRAREA, ÎNLOCUIREA ȘI RESTITUIREA AUTOVEHICULULUI. 

3.1. Livrarea și restituirea Autovehiculului se vor face la locul, data și ora stabilite de Client împreună cu ExpediCAR și menționate în formularul de rezervare și în Contract. 

3.1.2. La livrarea Autovehiculului, prin semnarea Procesului Verbal de Predare-Primire, Clientul confirmă faptul că autoturismul a fost predat în starea și cu accesoriile menționate în acesta și își asumă faptul că, începând de la acea dată și până la data returnării, va suporta toate riscurile, inclusiv riscul de pierdere sau deteriorare al Autovehiculului și accesoriilor sale.

3.2. Predarea și returnarea Autovehiculului în afara orelor de program (L-V 09:00 -18:00) se poate realiza la cererea Clientului. În acest caz se va percepe o taxă suplimentară de 25 Euro per preluare/predare. 

3.3. Restituirea Autovehiculului în alt loc decât cel în care a fost livrat (dar într-o rază de 100 km) se face numai cu acordul ExpediCAR și se va percepe o taxă suplimentară de dislocare, cuprinsă între 30 Euro și 250 Euro. În cazul în care Clientul solicită restituirea Autovehiculului într-o altă locație ulterior preluării mașinii, va informa ExpediCAR în scris sau sunând la numărul de telefon suport non-stop +40 763 96 96 06. ExpediCAR va trebui să își dea acordul asupra acestei modificări contractuale, iar Clientul va achita taxa suplimentară de dislocare menționată anterior, taxă care va fi comunicată în scris de către ExpediCAR, prin SMS sau e-mail. Încasarea taxei se va face la returnarea Autovehiculului din suma reținută cu titlu de garanție, cash sau pe baza cardului de credit/debit prezentat de către Client la semnarea Contractului de Închiriere.

3.4. În cazul în care Clientul returnează Autovehiculul într-o altă locație decât cea stabilită inițial prin contract (dar într-o rază de 100 km), fără a anunța în prealabil ExpediCAR cu privire la intenția de modificarea locației de predare, i se va factura o taxă suplimentară de 250 Euro.

3.5. La restituirea Autovehiculului cu întârziere față de data și ora menționate în Contract, ExpediCAR va percepe un tarif suplimentar de 10 Euro/oră, agreat prin Contract. Dacă Clientul întarzie predarea Autovehiculului fără a avea acordul ExpediCAR, compania are dreptul să reintre în posesie pe cheltuiala și riscul Clientului, FOLOSIND INCLUSIV MIJLOACE PROPRII.

3.6. Restituirea este efectivă în momentul semnării Procesului Verbal de Predare-Primire de către ExpediCAR și Client. La semnarea acestuia, se vor menționa diferențele observabile față de starea în care Autovehiculul a fost livrat, cu excepția viciilor ascunse, ce pot fi constatate și ulterior de către o comisie internă, cu notificarea în prealabil a Clientului. Lipsa acestuia nu împiedică efectuarea procedurii mai sus menționate, Clientului fiindu-i opozabile constatările comisiei și fiind obligat să achite contravaloarea defectelor/avariilor constatate de comisie.

3.7. Pentru autovehicule restituite în afara orelor de program (weekend și/sau nocturn) sau în condiții meteo și/sau într-o stare care împiedică verificarea mașinii se prelungește responsabilitatea Clientului pentru eventuale avarii.

3.8. Abandonarea de către Client a Autoturismului fără notificarea ExpediCAR în scris sau sunând la numărul de telefon suport non-stop +40 763 96 96 06, fără a preda cheia unui reprezentant ExpediCAR și fără semnarea bilaterală a Procesului Verbal de Predare-Primire va atrage răspunderea Clientului pentru toate costurile aferente relocării autoturismului în agenția din care a fost închiriat, și a altor costuri aferente readucerii autoturismului la starea inițială în cazul în care autoturismul este preluat în alte condiții decât cele în care a fost predat pe baza procesului-verbal. Aceleași condiții sunt valabile și în cazul în care clientul refuză predarea mașinii. 

3.9. Taxele de parcare pe timpul preluării-predării Autovehiculului, în altă locație decât cea propusă de ExpediCAR, precum și parcarea pe toata perioada utilizării mașinii închiriate de la ExpediCAR revin în totalitate Clientului. Acesta va suporta alături de costul parcării, toate taxele prevazute de legislația în vigoare, atât pe teritoriul României cât și în alte state, taxe de drum, taxe de trecere a podurilor, taxe de staționare în aeroporturi sau spații speciale cu durată limitată, amenzi rezultate de pe urma nerespectării regulilor de circulație precum și orice alte consecințe pecuniare generate de utilizarea Autovehiculului și/sau de clauzele prezentului contract. În cazul neachitării celor de mai sus, ExpediCAR va achita amenzile rezultate din neîndeplinirea obligațiilor de către Client și va factura către Client valoarea efectivă a amenzilor plus o taxă de administrare de 50 Euro / amendă. Totodată, Clientul declară că își manifestă expres acordul ca ExpediCAR să rețină orice/toate sumele datorate de pe cardul clientului și/sau să le deducă din garanția depusă/preautorizată Clientului.

3.10. La livrarea Autovehiculului către Client, se va specifica stadiul de curățenie al mașinii, atât interior cât și exterior, acesta urmând să semneze Procesul-Verbal conținând aceste mențiuni. În cazul în care la restituire, Autovehiculul necesită o curățare detaliată (mai mult decât procedura standard de spălare) pentru readucerea la starea anterioară închirierii, Clientul este de acord cu plata unei taxe de administrare de 200 Euro la care se va adauga contravaloarea serviciilor de spălătorie auto, conform facturii care i se va transmite prin e-mail sau alte mijloace de comunicare indicate in contract. 

3.11. Clientul are obligația de a restitui Autovehiculul cu cel puțin aceeași cantitate de combustibil pe care a avut-o la inceputul perioadei de închiriere (conform Procesului Verbal de Predare-Primire). În caz contrar, în urma notificării scrise din partea ExpediCAR, Clientul este de acord cu plata unei taxe de alimentare de 25Euro și contravaloarea combustibilului lipsă, conform bonului fiscal de alimentare. Nu se acordă credit pentru combustibilul în plus față de cantitatea inițială furnizată de ExpediCAR.

3.12. Alimentarea de către Client a Autovehiculului închiriat de la ExpediCAR, cu alt carburant decât cel indicat de producător (notat în talon și/sau pe fișa de predare-primire) atrage după sine obligația Clientului de a achita o taxă de serviciu în valoare de 100 Euro, costul transportului cu platforma, costul aferent zilelor de imobilizare în service, costul de reparație conform devizului de reparație, precum și realimentarea corespunzătoare (inclusiv Clienților ce au optat pentru SCDW / SCDW+). 

3.13. Deteriorarea sau distrugerea jantelor sau a anvelopelor atrage după sine obligația Clientului de a achita o taxă de serviciu de 200 Euro și costul de reparație sau înlocuire al elementului deteriorat / distrus.

3.14. Avarierea părții inferioare a Autovehiculului, reprezentând elementele de sub mașină (scut, baie de ulei, eșapament, tobă etc.) atrage după sine obligația Clientului de a achita o taxă de serviciu de 200 Euro și costul de reparație sau înlocuire al elementului deteriorat/ distrus.

3.15. Închirierile cu o durata mai mare de 30 de zile se supun unor condiții speciale. În acest caz se aplică o limită de rulaj de 3000 km/lună și un cost adițional/km, specificate în Contractul de Închiriere. Pentru închirierile cu o durată mai mică de 3 zile, inclusiv, se aplică o limită de 200 km/zi și un cost/km adițional, specificat în Contractul de Închiriere.

3.16. Închirierile în afara granițelor României necesită acordul scris al ExpediCAR și se supun unor condiții speciale. Se aplică o limită de km și un cost adițional/km, specificate în Contractul de Închiriere.

3.17. Depozitul de garanție pentru ieșirea din țară este dublu față de tarifele de listă.

3.18. Deplasarea în afara granițelor este permisă doar pe teritoriul Uniunii Europene, a Spațiului Economic European și / sau a țărilor pentru care ExpediCAR și-a dat în mod expres acordul. În cazul în care se va încălca această obligație, în eventualitatea unei daune sau a unui furt, Clientul va fi responsabil să achite întreaga valoare a mașinii.

3.19. În caz de defecțiuni și / sau evenimente rutiere, petrecute în afara granițelor țării, Clientul are obligația, conform Contractului semnat la livrarea mașinii, de a restitui mașina în interiorul granițelor României suportând integral costurile.

3.20. ExpediCAR închiriază împreună cu autoturismul o serie de accesorii constând în GPS, scaun copil, lanțuri de zăpadă, router Wi-fi conform următoarelor tarife: 

 • GPS, 5 Euro / zi;
 • Scaun de copil, 5 Euro / zi;
 • Lanțuri de zăpadă, 5 Euro / zi;
 • Router Wi-fi, 5 Euro / zi.

 

3.21. În cazul pierderii sau deteriorării cheilor, a actelor originale sau a accesoriilor auto, în cazul pierderii jetonului de parcare sau pierderii placuțelor de înmatriculare de către Client, ExpediCAR va încasa de la acesta, contravaloarea obiectelor deteriorate/pierdute la prețul din factura de achiziție al fiecărui accesoriu, sau la valoarea amenzii pe care Clientul trebuie să o achite, la care se adaugă o taxa de administrare de 100 Euro. 

3.22. ExpediCAR nu poate fi ținut răspunzător pentru eventualele obiecte uitate sau abandonate în Autovehicul de către Client și neidentificate la predarea Autovehiculului, precum și de cele aflate în autovehicul în situația în care se reintră în posesia lui ca urmare a rezilierii Contractului sau a aplicării uneia dintre clauzele acestui contract.

3.23. Fumatul în mașinile ExpediCAR este strict interzis. În caz de nerespectare, se va încasa o taxa de 200 Euro, la care se va adauga contravaloarea serviciilor de spălătorie auto.


4. GARANȚIA PENTRU DAUNE ȘI TAXE PENTRU REDUCEREA ACESTEIA

4.1. Autovehiculul are încheiată polița de asigurare RCA, conform legii.  Asigurarea RCA este o asigurare prin care terții prejudiciați în urma unui accident auto produs din vina conducătorului auto asigurat primesc despăgubiri pentru daunele materiale și/sau decesul ori vătămările corporale suferite în acel accident.

4.2. Clientul optează la semnarea Contractului pentru una dintre urmatoarele garanții / depozite / franșize și taxe pentru reducerea acesteia: Collision Damage Waiver (CDW), Theft Protection (TP), incluse în tarif, la care se pot adauga Super Collision Damage Waiver (SCDW) sau Super Cover Plus (SCDW +).

4.2.1. Collision Damage Waiver (CDW) reprezintă o franșiză pentru avarii (responsabilitate), numită și Garanție pentru daune / Depozit, (specificată în Tarifele Publice), care poate varia în funcție de clasa autovehiculului specificat în Contractul semnat de părți. Garanția obligatorie se depune la semnarea Contractului, va fi blocată de către ExpediCAR pe un card de credit al Clientului (sau în numerar, în mod excepțional) și va fi restituită Clientului la returnarea autovehiculului (cu excepția cazurilor prevăzute la punctul 4.4.).

4.2.2. Theft protection (TP) reprezintă o protecție împotriva furtului care are rolul de a limita răspunderea conducătorului auto pentru costurile generate de furtul sau tentativa de furt a autovehiculului închiriat, în limita garanției aferente clasei stabilite în contractul de închiriere. Protecția împotriva furtului nu acoperă bunurile personale ale conducatorului auto și / sau ale pasagerilor.

4.2.3. Super Collision Damage Waiver (SCDW) reprezintă o taxă de reducere a garanției menționate la punctul 4.2.1, al cărei tarif public se regăsește pe site-ul www.expedicar.ro. Prin plata taxei SCDW, responsabilitatea Clientului în caz de avarii și / sau furt pentru autoturismul închiriat este redusă conform Tarifului de Listă.

4.2.4. Super Cover Plus (SCDW+) reprezintă o taxă superioară de reducere a garanției, care elimina în totalitate responsabilitatea Clientului în caz de accident și/sau furt, excepțiile fiind menționate în Cap.5 al acestui Contract.

4.3. În cazul în care unul dintre utilizatorii mentionați în Contract are vârsta cuprinsă între 18 și 25 de ani, sau peste 70 ani, se percepe garanție dublă. În acest caz, garanția nu va putea fi redusă prin achitarea taxei SCDW sau SCDW+.

4.4. În cazul optării pentru CDW/SCDW garanția (franșiza) pentru avarii se facturează de către ExpediCAR Clientului în următoarele condiții:

 1. daune (accidente) cauzate autovehiculului închiriat, constatate de către organele abilitate de Poliție, ca fiind din vina Clientului sau cu  autor necunoscut sau ca urmare a unor intemperii/fenomene meteo sau de altă natură (include situația în care autovehiculul este găsit lovit sau vandalizat în parcare);
 2. daune produse elementelor din sticlă ale Autovehiculului;
 3. furtul autovehiculului închiriat;
 4. precum și în cazul oricarei alte excluderi din polițele de asigurare și a tabelului de daune, parte a termenilor și condițiilor.

5. EXCLUDERI DE LA GARANȚIA PENTRU DAUNE ȘI TAXE PENTRU REDUCEREA GARANȚIEI

5.1. Indiferent de taxa achitată pentru reducerea garanției pentru care a optat Clientul, el devine responsabil și răspunde de plata integrală a daunelor (inclusiv a celor colaterale) în următoarele situații:

 1. nerespectarea obligațiilor prevăzute în Cap. 2;
 2. combustibilul lipsă, în cuantumul 25reprezentând taxa de alimentare la care se adaugă valoarea bonului fiscal aferent alimentării (art. 3.11);
 3. pierderea sau deteriorarea actelor mașinii, cheilor sau accesoriilor (art 3.21);
 4. deteriorarea habitaclului: murdărire excesivă, pătarea scaunelor sau deteriorarea lor (art. 3.10);
 5. avarierea părții inferioare a autovehiculului, reprezentând elemenetele de sub mașină: scut, tobă, baia de ulei etc.  (art. 3.14);
 6. alimentarea greșită a autovehiculului (art. 3.12);
 7. deteriorarea jantelor sau a anvelopelor (art. 3.13);
 8. deteriorarea parțială sau totală provocată ca urmare a fumatului în interiorul mașinii și/sau în timpul aflării acesteia în apropierea mediilor inflamabile (art. 3.23).
 9. conducerea Autovehiculului sub influența alcoolului, a medicamentelor sau a substantelor ilegale, sau într-o stare care să pună în pericol utilizarea în siguranță a autovehiculului, caz în care va suporta întreaga contravaloare a autoturismului avariat.
 10. desfășurarea de activități ilicite sau savârșirea de infracțiuni precum și a oricărei fapte care are drept consecință pierderea garanției sau inaplicabilitatea poliței CASCO a Autovehiculului.

 

5.2.  În cazul în care la momentul încheierii Contractului s-a constituit garanție, ExpediCAR are dreptul de a o reține integral în situația în care la restituirea Autovehiculului, acesta sau părțile sale componente și echipamentele (ex.: GPS, scaun copil, etc.), prezintă deteriorări, avarii sau defecțiuni tehnice, altele decât cele menționate în Procesul verbal de predare-primire.

5.3. În situația în care Clientul datorează conform contractului sume suplimentare în afară de cele achitate la momentul semnării contractului și preluării mașinii, ExpediCAR are dreptul de a se îndestula din garanție, până la concurența acestora.

5.4. În situația în care garanția a fost reținută prin blocarea sumei pe card, restituirea acestei sume în contul clientului sau deblocarea ei se va face într-un termen de maximum 30 de zile calendaristice, în această perioadă ExpediCAR nedatorând dobânzi, penalități și neavând nici o obligație față de Client pentru imposibilitatea folosirii sumei blocate.


6. PLATA SERVICIILOR

6.1. Clientul plătește integral, la semnarea Contractului, închirierea (mașinii și a accesoriilor opționale pe care le închiriază), taxa pentru reducerea garanției (dacă a optat pentru) și eventualele taxe suplimentare stabilite prin Contract și Procesul-Verbal de Predare-Primire. De asemenea, plata se poate face și în avans, online prin site-ul www.expedicar.ro sau prin link de plată sau prin transfer bancar.

6.2. Facturarea se face în LEI la cursul de vânzare EURO al UniCredit Bank din ziua emiterii facturii.

6.3. Plata închirierii se poate face cu cardul de credit, de debit (Visa, MasterCard sau American Express) sau în numerar, nefiind acceptate carduri pre-pay, Diners Club. Se pot folosi carduri de tip fintech (Revolut, Monese, N26 etc.) pentru plata serviciilor, dar nu și pentru blocarea garanției.

6.4. Tarifele nu includ: costurile carburanților, taxele de drum cu excepția vignetei de drum pentru România care este inclusă în tariful de închiriere, extinderile de Carte Verde, amenzile primite pentru încălcarea regulilor de circulație pe drumurile publice și a legislației naționale în vigoare, în România sau țările tranzitate, sau costuri rezultate în urma acțiunilor Autorităților Locale vis-a-vis de Autovehiculul ce face obiectul acestui Contract, pe durata închirierii. Plata integrală a acestor sume va fi în sarcina Clientului.

6.5. Clientul trebuie să achite totalul obligațiilor financiare rămase, conform Contractului, în momentul predării Autovehiculului, în baza documentului de plată emis de ExpediCAR.

6.6. Orice sumă neachitată de Client către ExpediCAR la finalul Contractului, precum și alte sume care pot să apară ulterior (cost prelungire perioadă închiriere, amenzi, penalități, taxe, etc.) sau costuri cu reparații ale autoturismului în urma daunelor produse pe perioada contractuală conform Contract, pot fi încasate de ExpediCAR de pe cardul de credit al Clientului, cu somație prealabilă în scris (poate fi trimisă și prin poștă electronică, fax, mesaj SMS, aplicații de mesagerie ex: tip whatsapp la numărul de telefon menționat în contract). Orice valoare încasată în lipsa Clientului, cu acordul acestuia prin semnarea condițiilor prezente, se finalizează cu transmiterea din partea ExpediCAR a unui e-mail conținând chitanțele corespunzătoare încasării.

6.7. În cazul întârzierii plății se percep penalități în valoare de 1%, din valoarea sumei datorate, pentru fiecare zi de întârziere, penalitățile putând depăși suma datorată.

6.8. În cazul returnării anticipate a Autovehiculului, Clientului i se va restitui contravaloarea serviciilor achitate în avans, recalculată în funcție de modificarea prețului/zi. Restituirea se va face prin acordarea unui voucher în rețeaua ExpediCAR, valabil 12 luni și care este transmisibil.

6.8.1. Voucherul poate fi folosit pentru reducerea valorii închirierii viitoare. Pentru utilizarea acestuia, clientul trebuie să menționeze telefonic sau pe mail că posedă un astfel de voucher și să îl prezinte reprezentanților ExpediCAR (în format printat sau electronic) la momentul ridicării mașinii.

Voucherul poate fi folosit la oricare dintre agențiile ExpediCAR din România și se poate cumula cu alte oferte valabile. De asemenea, voucherul poate fi oferit cadou.

Voucherul poate fi utilizat pentru achiziționarea oricăror servicii de închiriere furnizate de ExpediCAR, atâta timp cât clientul acceptă termenii și condițiile de închiriere în vigoare.

6.9. Garanția prevazută la art. 4, se restituie la finalul perioadei contractuale, într-un termen de maxim 30 de zile de la data semnării Procesului Verbal de către ExpediCAR și Client. ExpediCAR nu răspunde pentru întârzierile în restituirea garanției cauzate de factori externi precum: întarzieri ale instituțiilor bancare, grevă, blocarea conturilor Clientului etc.


7. PROCEDURA ÎN CAZ DE DAUNE:

7.1. Clientul are obligația de a înștiința imediat ExpediCAR cu privire la orice avarie nouă descoperită la Autovehiculul închiriat sau pierderea / dispariția Autovehiculului și / sau a documentelor și accesoriilor sale. 

7.2. Dacă dauna are autor necunoscut, Clientul are obligația de a obține, înainte de restituirea mașinii, Autorizația de Reparație de la Organele de Poliție.

7.3. Dacă accidentul s-a produs din vina Clientului și au fost implicate două 2 mașini, acesta are următoarele obligații:

7.3.1. Completarea formularului de constatare amiabilă dacă cei doi șoferi își recunosc vina;

7.3.2. Proces Verbal + Autorizație de Reparație obținute de la Organele de Poliție în cazul în care cei doi șoferi nu se înțeleg amiabil.

7.4. Dacă accidentul nu s-a produs din vina Clientului, și au fost implicate două mașini, acesta are următoarele obligații:

7.4.1. Completarea formularului de constatare amiabilă dacă cei doi șoferi își recunosc vina, copie RCA vinovat, copie Certificat Înmatriculare vinovat, copie act de identitate șofer vinovat, copie Permis Conducere vinovat;

7.4.2. În cazul în care cei doi șoferi nu se înțeleg amiabil, vor fi necesare: copie RCA vinovat, Proces Verbal și Autorizația de Reparație obținute de la Organele de Poliție.

7.5. Dacă în accident au fost implicate mai mult de 2 mașini sau în urma accidentului au rezultat vătămări corporale, Clientul are obligația să contacteze Organele de Poliție pentru obținerea Procesului Verbal și a Autorizației de Reparație.

7.6. În cazul unui accident în care a fost lovit un animal sau orice alt obiect sau obstacol, clientul are obligația să anunțe Organele de Poliție de îndată ce s-a produs accidentul.

7.7. În toate cazurile descrise anterior Clientul are obligația de a verifica completarea corectă atât a Constatării Amiabile, cât și a Autorizației de Reparație și Procesului Verbal eliberate de Organele de Poliție.

7.8. În caz de nerespectare a procedurii în caz de daună Clientul este responsabil de întreaga valoare a reparațiilor, costurilor de imobilizare și a costurilor generate de lipsa de folosință a mașinii.


8. PRELUNGIREA, ÎNCETAREA ȘI REZILIEREA CONTRACTULUI

8.1. Termenii prelungirii, încetării sau rezilierii anticipate a Contractului nu pot fi stabiliți decât cu acordul ExpediCAR. 

8.2. Intenția Clientului de prelungire a Contractului se comunică către ExpediCAR, cu minimum 24 de ore înaintea expirării Contractului. Tariful agreat se achita în aceleași condiții în care a fost încheiat contractul inițial, în termen de maximum 24 de ore de la începerea perioadei de prelungire. Contractul poate fi prelungit numai prin acordul scris al ambelor părți.

8.3. Contractul înceteaza de drept la sfârșitul perioadei de închiriere. 

8.4. Contractul poate înceta înaintea împlinirii termenului prin acordul părților sau ca efect al rezilierii.

8.5. În cazul în care Contractul încetează înaintea împlinirii termenului prin acordul părților, ExpediCAR va recalcula tariful aferent perioadei utilizate conform tarifelor în vigoare pe site-ul www.expedicar.ro, și va oferi Clientului un Voucher pentru diferența între valoarea contractuală și valoarea utilizată. Voucherul este valabil 12 luni și este transmisibil.

8.6. În cazul în care reziliază Contractul, ExpediCAR înștiințează Clientul telefonic, prin fax, prin poștă electronică sau prin intermediul mesajelor text sau al unei aplicații de mesagerie (de tip whatsapp) care permite recepționarea textului de către Client.

Notificarea este valabilă și își produce efectele deîndată, inclusiv în condițiile în care telefonul figurează închis, în acest caz fiind obligatorie trimiterea unui sms.

8.7. Atât în cazul încetării Contractului înainte de termen cât și în cazul rezilierii, Clientul are obligația de a preda autovehiculul imediat, ExpediCAR fiind îndreptățită să recupereze autoturismul atât în mod direct cât și folosind persoane interpuse, având acceptul expres al clientului să patrundă în orice spațiu s-ar afla autoturismul și să intre în posesia acestuia, inclusiv FOLOSIND MIJLOACE PROPRII PENTRU RECUPERAREA LUI.

8.8. Contractul se consideră reziliat de plin drept, fără a fi necesară punerea în întarziere și fără nici o formalitate prealabilă (pact comisoriu de grad patru), ExpediCAR putând lua deîndată Autovehiculul din posesia Clientului sau oricărei terțe părți indiferent de locul unde s-ar afla (se presupune dat acordul Clientului pentru intrarea împuterniciților ExpediCAR pe proprietatea sau în spațiile deținute de Client sau prepușii acestuia, în vederea recuperării Autovehiculului), INCLUSIV FOLOSIND MIJLOACE PROPRII PENTRU RECUPERAREA BUNULUI, în următoarele cazuri:

a) Dizolvarea, lichidarea, reorganizarea sau declanșarea procedurii falimentului Clientului;

b) Începerea urmăririi penale împotriva Clientului, sau a reprezentanților acestuia;

c) Decesul Clientului sau pierderea capacității de exercițiu;

d) Nerespectarea clauzelor esențiale (capitolul 2, art. 3.16, cap. 5, cap. 6, cap. 7, art. 8.2) agreate de părți prin încheierea prezentului Contract;

e) Conducerea autovehiculului sub influența băuturilor alcoolice și/sau a altor substanțe incompatibile cu condusul, precum și ca urmare a încălcării prevederilor legale sau a desfășurării oricărei activități ilicite în care este implicat în orice fel autovehiculul închiriat.


9. POLITICA DE ANULĂRI ȘI PLĂȚI

9.1. Voucher-ele sunt transmisibile și sunt valabile 12 luni, pot fi utilizate pentru achiziționarea oricăror servicii de închiriere furnizate de ExpediCAR, atâta timp cât clientul corespunde termenilor și condițiilor în vigoare.

9.2. Clientul declară că este de acord să NU folosească mecanismul de chargeback al băncii (să renunțe la acest drept/beneficiu), pentru reversarea parțială sau totală a sumelor tranzacționate cu cardul pentru plata închirierii, a serviciilor adiționale și/sau a depozitului. În cazul în care nu este de acord cu sumele ce i-au fost încasate, să notifice ExpediCAR pentru soluționarea amiabilă a disputelor iar în caz de nesoluționare, părțile se vor adresa instanțelor competente.

În măsura în care Clientul face chargeback în mod nejustificat, își asumă toate costurile ce decurg din lipsa de folosință a sumei, dobânda legală etc, precum și plata unor daune interese de 1000 Euro.

9.3. Clientul își exprimă acordul pentru stocarea datelor de card într-un mod securizat și pentru folosirea acestora de către ExpediCAR, DOAR cu notificare prealabilă (însă fără a fi necesară obținerea unui acord în prealabil), pentru recuperarea sumelor ce rezultă din daune produse în perioada de închiriere, inclusiv cele constatate după returnarea Vehiculului, amenzi, lipsa combustibil și orice alte sume ar datora conform prezentului Contract. Clientul este de acord ca ExpediCAR să utilizeze sumele preautorizate sub formă de garanție la preluarea mașinii pentru acoperirea oricăror sume datorate și/sau neachitate la termen de Client, conform Contractului.

9.4. În cazul plății online sau în avans a serviciilor de închiriere, restituirea în caz de anulare a rezervării se face prin emiterea de către ExpediCAR a unui voucher cu o valoare egală cu cea a sumelor încasate, valabil 12 months. Nu se restituie sumele de bani achitate în avans.


10. DISPOZIȚII FINALE

10.1. Clientul este pus de drept în întarziere pentru toate obligațiile asumate în Contract și nerespectate ca atare la termene.

10.2. Contractul este guvernat de legea română. Orice litigiu care decurge din sau în legatură cu acest contract va fi soluționat mai întâi pe cale amiabilă și doar în caz de eșec, părțile se vor adresa instanțelor competente din București.

10.3. Pentru orice dispută, prezentul Contract constituie dovada.

10.4. Clientul declară expres că a luat la cunoștință și este de acord să îi fie folosite datele cu caracter personal de către ExpediCAR, în scopul încheierii, executării, modificării și încetării prezentului Contract, conform acordului semnat și este de acord ca Autovehiculul ce face obiectul prezentului contract este sau poate fi în orice moment urmărit, localizat prin mijloace tehnice sau persoane împuternicite de ExpediCAR.

10.5. Părțile declară că au citit, ințeleg și agrează condițiile mai sus menționate și ca niciuna dintre clauzele de mai sus nu reprezintă clauze neuzuale.

Clientul declară că înțelege cel puțin una dintre limbile în care este redactat prezentul Contract. Versiunea în limba română prevalează.

Pentru a vă oferi o experiență de navigare mai bună acest site folosește cookies.

Continuând navigarea pe site, sunteți de acord cu folosirea cook-iurilor. Mai multe detalii, aici | inchide